பாதுகாப்பான செக்அவுட் உத்தரவாதம்

பணம் செலுத்தும் முறைகள்

RAMA ஸ்பிரிட் 7" வாட்டர் ஃபில்டர் கேண்டில், செயல்படுத்தப்பட்ட கார்பன், 4 க்கும் அதிகமான பதிவு பாக்டீரியாக்கள் அகற்றுதல்

Rs. 660
Rs. 749.00
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
அளவு: பேக் 1
இலவச ஷிப்பிங்
பாதுகாப்பான கொடுப்பனவுகள்
வாடிக்கையாளர் ஆதரவு
6 மாத உத்தரவாதம்

Short Description

 • Multistage Purification
 • Fights all Pathogens
 • Removes Bacteria, Viruses, Heavy Metals, Chlorine, and Chemicals

பாதுகாப்பான செக்அவுட் உத்தரவாதம்

பணம் செலுத்தும் முறைகள்
விளக்கம்
ஷிப்பிங் & ரிட்டர்ன்ஸ்
உத்தரவாதம்
விமர்சனங்கள்

RAMA ஸ்பிரிட் என்பது RAMA கிராவிட்டி ஃபில்டரின் இதயம்.


Get Free Shipping Across India for orders over Rs. 99.

The 30-day return policy is applicable for purchases directly from this website only.

6 months manufacturer warranty for candles

It's High-Tech

Silver impregnated ceramic with an activated carbon core, made in India with UK Technology, using imported materials.

It's Safe, Lab-Tested

Removes harmful chemicals, bad taste, odor. Removes 99.99% bacteria, 100% particles > 0.9 micron. Prevent Cholera, Typhoid, Salmonella, Leptospirosis, Dysentery, E.Coli infections and many more.

It Saves Money

One pair lasts up to 6000 litres, at 16.5 paise per litre

It's Essential

Prevent bacterial and viral infections transmitted through your drinking water

Gravity Water Filter and Purifier
Water Filter and Purifier

Simply Fill and Enjoy Clean, Chemical-and Bacteria-free Water

The RAMA Gravity purifier is super easy to use.

Simply place on your countertop, fill with water and give the filter a little time.

It is available in 12-Litre, 17-Litre, 24-Litre or 32-litre storage capacities, so you can have more than enough drinking water on tap at any given time. Whether you fill your Gravity with water from the tap, tank or even a borewell, you can count on safe, clean drinking water every time.

Lab-tested And Proven

Introducing Our Comprehensive Third-Party Testing Results: Safeguarding Quality and Purity

BvBacteria & Virus
99.96% of Removal

CIchlorine
99.9%  of Removal

PbLead(as Pb)
99.9% Removal

Our Test Reports
BACTERIA & VIRUS
99%
CHLORINE(as CI)    
99%
LEAD(as Pb)
99%
Spirit Candles Purification process

  Multistage Purification

 • Ceramic Micro Filtration Candles remove less than 0.5 Micron size of bacteria and Viruses.
 • Sterilising -Water passes through an impregnated ceramic layer which sterilises the water and eliminates the growth of bacteria and mould
 • Granular Activated Carbon-Candles absorb Chlorine, Heavy metals, bad taste, odours and organic chemicals from your drinking water.

Powerful Filters, Retain Minerals

The pair of RAMA spirit Candles are made in a 20-year-old facility with proprietary ingredients is compressed into a dense and porous block that absorbs chlorine, lead and other contaminants in your tap water.

Result: Great-tasting water filtered in a natural way, without removing occurring minerals in your tap water, vital to your health. Provide healthy drinking water to your family.

Water Filter and Purifier

How To Test Your Candles

Add 1 Tablespoon of Turmeric powder into the water in a mixing container and stir well. 

Now pour the mixture into the upper chamber of the water filter.

Automatically the coloured water will pass through the Spirit candle and get filtered. 

Collect the resulting clear water in a Glass tumbler and see the clarity. If the colour, taste and odour have been removed from the water, then your candles are perfect.

Installation Process

You never have to wait for a “professional” to install or maintain your best eco-friendly water filter anymore. Install the best non-electric water purifier yourself in under 2 minutes. Tools required – only your hands. You can even delegate the task to your home cleaner!

Watch the video to see how easy it is to assemble.

Click here
Crystal Clear Drinking water

Get Crystal Clear Drinking water

 • Removes even the finest sediments
 • Removes turbidity
Healthy Drinking water

Get Healthy Drinking water

 • Does not reduce TDS
 • Retains essential salts and minerals required for your body
 • Removes greater than 99.99% bacteria
Pure & safe Drinking water

Get Pure & safe Drinking water

 • Removes chlorine
 • Removes chemical contaminants
 • Avoid Cholera, Typhoid, E.Coli and all bacterial infections