பாதுகாப்பான செக்அவுட் உத்தரவாதம்

பணம் செலுத்தும் முறைகள்

கூடுதல் ஸ்பிரிட் கேண்டில்கள் கூடிய RAMA கிராவிட்டி வாட்டர் ஃபில்டர் மற்றும் ப்யூரிஃபையர், 10 ஆண்டு உத்தரவாதம், 99.99% பாக்டீரியா நீக்கம்

Rs. 6,360
Rs. 9,799.00
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
அளவு: 32-லிட்டர் | 8 பேர் வரை
மெழுகுவர்த்திகளின் எண்ணிக்கை: 2
தட்டுதல் வகை: பிளாஸ்டிக் குழாய்
இலவச ஷிப்பிங்
100 நாட்கள் இலவச சோதனை
வாடிக்கையாளர் ஆதரவு
10 வருட உத்தரவாதம்

Short Description

 • 304 High-Grade Stainless Steel Housing
 • Works during power cuts
 • No water wastage
 • Ultra-Fast Filtration
 • Removes 99.99% Bacteria, Viruses
 • Removes 99.9% Lead, Chlorine, and Heavy metals

பாதுகாப்பான செக்அவுட் உத்தரவாதம்

பணம் செலுத்தும் முறைகள்
Description plus icon

Water is a fundamental human need. Polluted water isn’t just dirty—it’s deadly. Some 1.8 million people die every year of diarrheal diseases like Cholera. Introducing the best gravity-based water purifier in the world, the RAMA GRAVITY WITH TEN YEARS WARRANTY ON THE HOUSING, The RAMA GRAVITY is constructed entirely of 304 grade steel and mirror polished to perfection and the BEST IN THE WORLD.

RAMA has pioneered and perfected the Gravity over 40 years, exporting them worldwide. The RAMA GRAVITY Includes TWO RAMA Spirit Candles. The RAMA Spirit candles are the fastest solution for Gravity based water purifiers. It is made with high quality proprietary media that removes 99.9% bacteria from water.

RAMA Spirit Candles can purify up to 6 liters of water per hour while retaining its essential minerals required for your body. Protect your family with the RAMA Spirit Candles by drinking safe, clean water and say a big goodbye to mineral less waters. India's best non-electric stainless steel water filter and water purifier.

100-Day Free Trial

1. Place an order and complete the purchase of your RAMA Water Filter system through our website. After it is delivered, use your RAMA Water Filter system for a 100-days.

2. If you don’t fall in love with your RAMA Water Filter system, contact our customer service to initiate a return within 100 days from the date of purchase.

3. For refund, please refer to our Return & Refund policy.

100_day_trial_final.jpg__PID:2dc18574-706e-4245-b9cc-72213108940c

100-Day Free Trial

1. Place an order and complete the purchase of your RAMA Water Filter system through our website. After it is delivered, use your RAMA Water Filter system for a 100-days.
2. If you don’t fall in love with your RAMA Water Filter system, contact our customer service to initiate a return within 100 days from the date of purchase.
3. For refund, please refer to our Return & Refund policy.

Choose the Ideal Filter Capacity

variant_capacity_Resizes.jpg__PID:76b12068-3749-4aa4-98d1-9dfa98d80f62

How Rama Water Filter makes a Positive Impact on your Health & Savings

No Electricity Required

With our advanced technology, we proudly present a filter that operates without the need for electricity, bringing you unrivaled savings from the very moment you install it.

Zero Water Wastage

Our revolutionary filtration system ensures that not a single drop of water goes to waste during the purification process, making it a true champion in conserving water from the very beginning.

Enduring Excellence

Our filters are long-lasting, as they can be cleaned when used on turbid water

Gravity Water Filter and Purifier with Additional carbon candles

Natural Minerals Retained

Rama Water filters retain all naturally occurring minerals which are beneficial for your health.

Ultimate Pathogen Annihilation

Unleashing Unrivaled Pore Structure of 0.2 Microns for Maximum Filtration Protection against Particles and Pathogens

Multi-Stage Purification

It Removes greater than 99.99% of E.Coli, Giardia, Cryptosporidium, Teriganna, Shigella, Salmonella Typhii and Vibrio Cholera. Also removes greater than 95% of Chlorine, Lead and Chloramines

Lab-Tested and Proven

Introducing Our Comprehensive Third-Party Testing Results: Safeguarding Quality and Purity

BvBacteria & Virus
99.96% of Removal

CIChlorine
99.9%  of Removal

PbLead(as Pb)
99.9% Removal

Our Test Reports
BACTERIA & VIRUS
99%
CHLORINE(as CI)    
99%
LEAD(as Pb)
99%
Gravity Water Filter and Purifier
rama-3-stage600 (1).jpg__PID:3eb2a283-836a-485e-9475-5adc0f240ba6

Spirit Candles Purification process

1MICRO FILTRATION Candle removes less than 0.5 Micron size of bacteria and viruses.

2STERILIZATION Water passes through impregnated ceramic layer which sterilise the water and eliminates growth of bacteria and viruses.

3GRANULAR ACTIVATED CARBON Candles absorb Chlorine, Heavy metals, bad taste, odors and organic chemical from your drinking water.

Spirit Ceramic candles 

 • Undergoes three layers of filtration, one at the outer diatomaceous-earth ceramic, the second at the inner layer made of impregnated silver, and finally with the activated granular carbon blend.
 • Certified to NSF ANSI 372, and passed Class I particulate reduction.
 • A pair of Spirit candles can filter up to 6000 Litres.
 • Very effective in reducing turbidity and sediments.
 • Spirit candles are easy to clean and can be reused multiple times before needing to be replaced.
 • The outer ceramic layer is resistant to bacteria growth, making it a good choice for water filtration.
 • The inner silver impregnation acts as a natural antimicrobial agent, helping to eliminate bacteria and other harmful microorganisms in the water.
 • The activated carbon granules in these filters are highly effective at removing greater than 95% of lead, chlorine, volatile organic compounds, and other chemicals from the water.
 • Removes cysts by 100%, greater than 99.999% bacteria, and eliminates viruses by more than 99.9%.
 • A pair of Spirit ceramic filters purify up to 4 litres per hour.

Installation Process

You never have to wait for a “professional” to install or maintain your best eco-friendly water filter anymore. Install the best non-electric water purifier yourself in under 2 minutes. Tools required – only your hands. You can even delegate the task to your home cleaner!

Watch the video to see how easy it is to assemble.

Click here
Gravity Water Filter and Purifier

RAMA 304 Grade Stainless steel Water Filters

 • RAMA system is made with 304 Grade Stainless steel.
 • They are available in 6-litre, 8-litre, 12-litre and 16-litre capacities.
 • Durable and long-lasting stainless-steel material, resistant to corrosion, making it an ideal water filter for the heal th-conscious.
 • Durable and long-lasting stainless-steel material, resistant to corrosion, making it an ideal water filter for the heal th-conscious.
 • A reliable and efficient way to remove contaminants from water and provide safe, clean drinking water.
 • RAMA countertop systems do not require any plumbing or electricity to operate.
 • An eco-friendly choice that can help reduce waste and protect the environment.
 • Cost-effective option for providing clean drinking water, especially when compared to other solutions (Reverse Osmosis, Bottled Water).

Rama Water Filter Technology Redefining Water Filtration for Unparalleled Purity

Revolutionary Rama Water Tech Enhancing Water Quality for Home and On-the-Go Hydration.

Chemical-Free Water Solutions for Purity

Embracing a Non-Toxic Approach to Purify Your Water Filter

Water Filter Technology

Unveiling Brilliance in Water Purity

Rama water filter Activated Automatic Self-Cleaning for Uncompromised Water Purity

Future of Water Purification Beyond Filtration for Brilliantly Clean Water

Revolutionizing Water Pitchers Eliminating Pollutant Build-up for Continuous Clean Water

Revolutionary Rama Water Filter Unleashing a Three-Step Purification Journey for Exceptionally Pure and Refreshing Water, Sip after Sip

Exquisite Water Enjoyment

RAMA Water filter Innovatively Eradicating Chlorine, Chemicals, and Particulates for Enhanced Water Flavor

Banishing Impurities

Rama Water Filter Eradicating an Array of Contaminants, including Lead, Mercury, PFAS/PFOS, HAA5, Pharmaceuticals, VOCs, and Inhibiting Bio-contaminant Growth.

* RAMA Water filter Superior Defense Against Odor-causing Bacteria, Ensuring Refreshing Taste in Comparison to Non-UV Treated Water Pitchers click here

It is one of the best gravity water filter available in the market.

Dr.Dwibhashi K.

The filter looks great with stainless steel. Filtered water tastes good. I am using borewell water. Thank you for giving good quality filters.

Mohan K.

We are using Rama water filter for the last 2 years, Very Good, water is tasty and without loosing the minerals like other RO's.

Topoji R

It is one of the best gravity water filter available in the market

Dr.Dwibhashi K.

The filter looks great with stainless steel. Filtered water tastes good. I am using borewell water. Thank you for giving good quality filters.

Mohan K.

We are using Rama water filter for the last 2 years, Very Good, water is tasty and without loosing the minerals like other RO's.

Topoji R

Technical specifications

Capacity

12-litre, 17-litre, 24-litre and 32-litre

Purification Method

3 layers -Ceramic and granular Activated Carbon

Power Source

Non electric

Filtration Capacity

6000 litre

Material

304 Grade Stainless steel

Warranty

10 years warranty against defects in materials and workmanship.

Type of Candles

Spirit Ceramic Candle

Dimension(L×B×H) & Weight

12L (19×48)
17L (22×49)
24L (24×59)
32L (27×68)

In the box

Up_Low_Lid_500 (1).jpg__PID:5319da3b-7924-4f97-b0bc-30b104a1ecaf

1 x Upper & Lower Chamber and ss Lid

sprit candle

2 x RAMA Spirit ceramic filter candles

tap

1 x PP Tap (or) SS Tap as per your selections

washers

1 x Rubber Anti-Slip Base Ring and washer

RAMA v/s RO Filters RAMA Gravity Filters RO Filters
Works Without Electricity YES No
Zero Water Wastage YES No
Retains Essential Minerals YES No
Easy Installation YES No
Zero Maintenance Cost YES No
Material Used Stainless Steel Plastic
Plumbing NO YES
Warranty 10 Years Maximum 2 years

RAMA v/s RO Filters

RAMA Gravity Filters

RO Filters

Works Without Electricity

Zero Water Westage

Retains Essential Minerals

Easy Installation

Zero Maintanance Cost

Material Used

Plumbing

Warranty

YES

YES

YES

YES

YES

Stainless Steel

NO

10 Years

No

No

No

No

No

Plastic

YES

Maximum 2 years

Just the FAQs

Accessories

Customize your water filter with smart add-ons and accessories to make hydrating on the go even easier.