பாதுகாப்பான செக்அவுட் உத்தரவாதம்

பணம் செலுத்தும் முறைகள்

ராம ஈர்ப்பு நீர் வடிகட்டி

Rs. 7,999
Rs. 15,999.00
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
இலவச ஷிப்பிங்
பாதுகாப்பான கொடுப்பனவுகள்
வாடிக்கையாளர் ஆதரவு

குறுகிய விளக்கம்

  • 304 High-Grade Stainless Steel Housing.
  • Works during power cuts.
  • No water wastage.
  • Multi-Stage Purification.
  • Removes 99.99% Bacteria, Viruses.
  • Removes 99.9% Lead, Chlorine, and Heavy metals.

பாதுகாப்பான செக்அவுட் உத்தரவாதம்

பணம் செலுத்தும் முறைகள்
விளக்கம்
ஷிப்பிங் & ரிட்டர்ன்ஸ்
உத்தரவாதம்
விமர்சனங்கள்

Water is a fundamental human need. Polluted water isn’t just dirty—it’s deadly. Some 1.8 million people die every year of diarrheal diseases like Cholera. Introducing the best gravity based water purifier in the world, the RAMA GRAVITY WITH TEN YEARS WARRANTY ON THE HOUSING, The RAMA GRAVITY is constructed entirely of 304 grade steel and mirror polished to perfection and the BEST IN THE WORLD. RAMA has pioneered and perfected the Gravity over 40 years, exporting them worldwide. The RAMA GRAVITY Includes Multiple RAMA Spirit Candles. The RAMA Spirit candles is the fastest solution for Gravity based water purifiers. It is made with high quality proprietary media that removes 99.9% bacteria from water. RAMA Spirit Candles can purify up to 6 liters of water per hour while retaining its essential minerals required for your body. Protect your family with the RAMA Spirit Candles by drinking safe, clean water and say a big goodbye to mineral less waters.

Get Free Shipping Across India for orders over Rs. 99.

The 100-day trial is applicable only to the RAMA Gravity systems purchased with the stainless steel
housings, on our website. The trial is not applicable for replacement filters and accessories
purchased separately.

10-Year manufacturer warranty for the Stainless Steel Housing unit.